1. Di chuyển giữa các thư mục

cd [another directory]

VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx

cd /etc/nginx/conf.d/

 1. Chuyển đến thư mục home của user

cd ~

Nếu bạn login bằng tài khoản root thì lúc này thư mục home sẽ là /root

 1. Chuyển đến thư mục trước đây

cd –

 1. Di chuyển đến thư mục cha

cd ..

 1. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại

pwd

 1. Hiển thị tất cả file/thư mục ở thư mục hiện tại

ls

 1. Hiển thị tất cả file và thông tin

ls -al

 1. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ

ls *.ext

VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP

ls *.php

 1. Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết

ls -alh

 1. Tắt kết nối SSH

exit

Quản lý File

 1. Copy và đổi tên file

File cũ vẫn được giữ nguyên.

cp [filename] [new filename]

VD: copy và đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg

cp banner.jpg banner728px.jpg

VD: copy banner.jpg vào folder ads và đổi tên thành banner728px.jpg

cp banner.jpg ads/banner728px.jpg

 1. Move và đổi tên file

File cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.

mv [old filename] [new filename]

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads

mv banner.jpg ads/banner.jpg

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads và đổi tên file thành banner728px.jpg

mv banner.jpg ads/banner728px.jpg

Tương tự, bạn có thể di chuyển cả folder.

VD: chuyển folder image vào folder media

mv image/ media

VD: chuyển folder image ra thư mục cha

mv image/ ..

 1. Xóa một file

rm [file name]

VD: xóa file banner.jpg

rm banner.jpg

 1. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại

rm *

 1. Xóa toàn bộ file với extension bất kỳ

rm *.ext

VD: xóa toàn bộ file .jpg

rm *.jpg

 1. Copy một folder kèm theo toàn bộ files, thư mục bên trong

cp -r [directory] [new directory]

 1. Tạo thư mục mới

mkdir [folder name]

VD:

mkdir image

 1. Tìm kiếm một file từ thư mục hiện tại

find . -name [filename] -print

VD: tìm file banner.jpg ở thư mục hiện tại

find . -name banner.jpg -print

 1. Tìm kiếm nội dung trong một file

grep [filename]

VD: tìm từ sidebar trong file index.php

grep sidebar index.php

 1. CHMOD – thay đổi file permission

chmod [permission type] [file/folder name]

VD:

chmod 777 wp-config.php

Cách đặt permission:

Số đầu tiên cho file owner, số thứ 2 cho group của owner, và số thứ 3 cho toàn bộ user và group khác.

7 = Read + Write + Execute

6 = Read + Write

5 = Read + Execute

4 = Read

3 = Write + Execute

2 = Write

1 = Execute

0 = All access denied