Issue: Site gốc: DomainA.com & domain addon: domainB.com => khi người dùng nhập domain B thì sẽ chỉ về site gốc & hiển thị tên domain B.

Cách làm: 

1. Tạo acc Domain B … và tạo luôn SSL Free

2. vào /etc/nginx/conf.d … tìm file domainB.conf và tìm và edit

CODE: 

root /home/domainB/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;

Sửa root thành folder A

CODE: 

root /home/domainA/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;

Tìm tiếp cuối trang
Sửa fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name; về DomainA

CODE: 

  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name;
  	}

Sửa thành

CODE: 

  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainA/public_html$fastcgi_script_name;
  	}

3. Sửa file wp-config.php (domain chính):

define(‘WP_SITEURL’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]); define(‘WP_HOME’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);

4. 

Chú ý:

+ Domain add thêm cũng phải có chứng chỉ SSL của riêng nó, domain nào dùng chứng chỉ SSL của domain đấy.

+ Đối với WordPress, cần tùy chỉnh wp-config.php cho phép chạy 2 domain cho 1 thư mục code nữa, mặc định nó chỉ cho phép 1 domain thôi => cấu hình cụ thể?

Mở file config của domain a: domaina.conf thêm domain muốn addon domain vào dòng server_name : server_name domaina domainb;

Tiếp đến mở file wp_config.php domain a thêm 2 dòng này sau: 

 <?php 

Chú ý: sau khi tạo chứng chỉ SSL cho domain park xong thì xoá vhost của domain đó đi, ta chỉ cần sử dụng chứng chỉ đã tạo ra thôi.

Trên vhost của domain chính, bạn thêm vào dòng này:

server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name domainparked.com;
ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.key;
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.ca;
}

Tham khảo cách cấu hình wp-config.php: 

You will either have to use wpmu somehow (wordpress multisite has been integrated into wordpress) or you can enable the wordpress (multisite feature)[http://codex.wordpress.org/Create_A_Network].

It is as easy as:

// wp-config.php
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Source: https://community.vpssim.vn/viewtopic.php?t=388

Reference:
https://stackoverflow.com/questions/11553122/1-wordpress-installation-2-domains?rq=1
https://www.inmotionhosting.com/support/email/htaccess/redirect-without-changing-url
+ Nginx Proxy pass: https://stackoverflow.com/questions/47866186/nginx-rewrite-location-without-changing-url
https://serverfault.com/questions/927820/nginx-rewrite-url-without-changing-browser-address
https://stackoverflow.com/questions/43447040/nginx-redirect-domain-to-subdomain-url-with-persist-url
https://www.liquidweb.com/kb/redirecting-urls-using-nginx/

Proxy pass: https://serverfault.com/questions/816800/redirect-a-domain-to-another-without-change-in-url-in-nginx
Example: https://www.digitalocean.com/community/questions/nginx-have-two-url-address-locations-on-single-domain